Επιβολή προστίμου από την ΑΠΔΠΧ σε εταιρεία που πραγματοποιούσε παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις

Με απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ σε εταιρεία που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές κλήσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών

Από την εξέταση της υπόθεσης προέκυψε ότι λόγω σφάλματος στην εφαρμογή της εκτελούσας την επεξεργασία πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις σε συνδρομητές που είχαν ενταχθεί στο μητρώο 11, κατά παράβαση του άρθρου 11 του νόμου 3471/2006. (Αναλυτικά η απόφαση της ΑΠΔΠΧ 52/2021)

Προστασία των καταναλωτών, ώστε να μη λαμβάνουν ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις, με εγγραφή στα μητρώα αντιρρήσεων, που τηρούνται δημόσια από τις εταιρείες τηλεφωνίας

Τι είναι τα μητρώα αντιρρήσεων

Τα μητρώα αντιρρήσεων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 2 του νόμου 3471/2006 και τηρούνται υποχρεωτικά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας.

Σε αυτά δικαιούνται να εγγράφονται συνδρομητές τους δωρεάν, ώστε να μη λαμβάνουν ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις, ιδίως για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα μητρώα αντιρρήσεων είναι δημόσια. Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να προβεί σε προωθητικές κλήσεις δικαιούται να τα λάβει, ώστε να μην καλεί τους εγγεγραμμένους σε αυτά.

Με την απόφαση 172/2018 το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου επιδίκασε αποζημίωση ύψους 3.000 ευρώ σε καταναλωτή για παραβίαση από εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της νομοθεσίας περί τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς απευθείας προώθησης υπηρεσιών για διαφημιστικούς σκοπούς

Recommended For You